CASE: AFSCHEID VAN INTEGRAAL MANAGEMENT

 

Meander Groep

Omschrijving volgt.

Aanleiding (why)

Begrippen als integraal management leggen breed portfolio aan taken en verantwoordelijkheden neer bij leidinggevenden. Deze taken en verantwoordelijkheden sluiten niet aan op hun motivatie, zij er niet voor zijn geëquipeerd, kosten veel tijd en worden bovendien gezien als weinig waarde toevoegen. Te denken valt aan ziekteverzuimbegeleiding, reïntegratietrajecten et cetera. Het houdt de leidinggevenden af van hun belangrijkste taak, het ondersteunen van medewerkers in de zorgprocessen.

Doel (what)

Doel is:

  • de leidinggevenden weer in hun kracht te zetten zodat ze meer tijd krijgen voor het leidinggeven aan en begeleiden van medewerkers
  • het takenpakket te professionaliseren
  • de taken efficiënter uit te voeren

Hoe (how)

Centralisatie van activiteiten: er is een centrale afdeling ziekteverzuim, re-integratie et cetera ingericht, met professionals op deze terreinen

Ervaringen

De leidinggeven kregen meer tijd om medewerkers te begeleiden en leiding te geven, in feite kregen ze teveel tijd. Hierdoor dreigde medewerkers teveel aangestuurd te worden. Om dit te voorkomen kregen de leidinggevenden 25 in plaats van 7 medewerkers aan te sturen. De span of control werd op deze wijze een span of support. Hierdoor konden ze groeien in hun coachende rol.

Reflectie

De Meandergroep heeft in een tijd waarin integraal management erg in de mode is een pragmatische aanvliegroute gekozen die inspeelt op een groot aantal knelpunten bij integraal management, namelijk dat je van leidinggevenden op dit niveau niet kan verwachten dat ze kennis en vaardigheden hebben met een breed portfolio, van zorginhoud tot re-integratie. Bovendien zijn dit nu niet bepaald de meest aantrekkelijke onderdelen van leidinggeven.

Aanvullende informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.