CASE: Een waardengedreven organisatie

CuraMare

CuraMare biedt alle mensen die in de regio op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. CuraMare zorgt ervoor dat de cliënt of patiënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen een van onze locaties. CuraMare biedt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Persoonlijke aandacht, kwaliteit van leven en respect voor de cliënten en patiënten staan hierbij voorop.

Aanleiding (why)

De opvattingen over ouderenzorg werden meer en meer als verouderd ervaren, men voelde dat het tijd was voor een nieuwe visie. Er werden nieuwe kernwaarden geformuleerd maar de situatie binnen CuraMare leerde al snel dat de realiteit van de oude accommodaties op gespannen voet stond met deze kernwaarden. Besloten werd om deze accommodaties het draaipunt te laten worden in de paradigmashift die men voor ogen had.

Doel (what)

Het gaan werken met de nieuwe kernwaarden binnen accommodaties die aansloten op deze kernwaarden.

Hoe (how)

Om de transitie te begeleiden werd er een taskforce ingesteld, die bestond uit de Raad van Bestuur en de drie projectleiders, te weten de projectleider Transitie, de projectleider Formatie en de projectleider Bouw. De taskforce had een strakke planning, die eenvoudigweg parallel liep aan het bouwproces, en kende maandelijkse voortgangsrapportages. Het motto was ‘van beleid naar praktijk’ waarbij vooral de taak was om de nieuwe wijze van werken, opgebouwd rondom zelfsturing, ingevoerd te krijgen.

Ten aanzien van de toekomstige formatie had men de visie als uitgangspunt genomen, deze vervolgens vertaald naar formatie en typen functies, en daarná pas berekend wat een en ander zou kosten. Meestal vinden dergelijke exercities juist andersom plaats: men vertaalt het beschikbare budget in een personeelsplaatje. De berekening liet zien dat een en ander prima binnen het toekomstige financiële plaatje paste. Tijdens het gehele proces liep men tegen een groot aantal praktische en interessante vragen op die vanuit het nieuwe paradigma makkelijk te beantwoorden waren.

Ervaringen

  • Moderne aan zorg gerelateerde kernwaarden, zoals kleinschaligheid, keuzevrijheid, waardigheid, zelfstandigheid en privacy laten zich makkelijk praktisch vertalen in alle facetten van de organisatie.
  • Communicatie moet zoveel mogelijk direct en feitelijk zijn en aansluiten op de vaak kleinschalige behoefte van cliënten/familie. Medewerkers en cliënten/familie hebben vaak praktische vragen en zitten niet te wachten op grootse vergezichten.
  • Consistentie in semantiek is van groot belang en toont ook aan hoe doorleefd een nieuw concept is.
  • Enthousiasme onder de medewerkers zorgt voor draagvlak, medewerkers die afhaken moet je geen rol meer geven in het proces omdat ze dit alleen maar zullen frustreren.
  • Allround medewerkers leiden tot hogere kwaliteit en flexibiliteit en dus uiteindelijk tot betere zorg.

Reflectie

Dit is een mooi voorbeeld van vorm volgt functie, in dit geval vorm volgt kernwaarden. De nieuwe accommodaties gaven letterlijk vorm aan de nieuwe wijze van werken en werden zo het draaipunt naar het nieuwe paradigma. Het blijkt bovendien dat het concept zich makkelijk laat vertalen en de meeste bewoners en familie vooral praktische vragen hebben.

Aanvullende informatie

Lees hier de volledige case